Facebook

Bezpieczna szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

  1. Podnoszenie poziomu wiedzy o zjawiskach agresji i przemocy, szczególnie w ich nowych formach związanych z rozwojem technologii poprzez m. in.
    • warsztaty i szkolenia dla 6 grup docelowych – dyrektorzy, nauczyciele, inni pracownicy pedagogiczni szkół, pracownicy służb społecznych, rodzice i uczniowie.
  2. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych służących przeciwdziałaniu zjawiskom agresji i przemocy oraz radzeniu sobie z tymi zjawiskami i ich konsekwencjami poprzez m. in.
    • rozwój kompetencji wykorzystania metody mediacji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży szkół na terenie miasta.
  3. Kształtowanie warunków materialnych i technicznych w szkołach i wokół nich służących zapobieganiu agresji i przemocy poprzez m. in.
    • przeprowadzanie audytu szkół w zakresie infrastruktury służącej zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Ostatnie aktualności

02.03.2020

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy - uroczyste zakończenie - 02.03.2020 r.

W 2019 roku w ramach Projektu pn. "Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” realizowanego w ramach…

21.01.2020

Jak tworzyć pozytywny klimat w szkole? – konferencja edukacyjna 16.01.2020 r.

Konferencja edukacyjna „Budujemy krakowski model bezpieczeństwa psychicznego w szkole”, zorganizowana w magistracie 16 stycznia 2020 r., ma być pierwszym krokiem…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij