Facebook

Konferencja naukowa „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości” – sprawozdanie

14 października 2019 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyła się konferencja naukowa „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości”. Wydarzenie  zorganizowane w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” było pierwszą konferencją w Polsce w całości poświęconą przestrzennej analizie zagrożeń.

Co nowego oferują mapy cyfrowe jako narzędzia profesjonalnej diagnozy stanu bezpieczeństwa? Do jakich celów można je wykorzystywać? Jakie są ograniczenia i problemy związane z ich wykorzystaniem? Czy są dobrym narzędziem informującym mieszkańców o zagrożeniach? Czy można za ich pomocą przewidzieć, gdzie przestępczość pojawi się w przyszłości? Na te i inne pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas konferencji.

Pierwszą sesję plenarną pt. „Mapy przestępczości – czego nas uczą dotychczasowe doświadczenia” otworzyło wystąpienie światowej rangi eksperta w zakresie crime mapping prof. Michaela Leitnera z Uniwersytetu Stanowego Luizjany (Stany Zjednoczone). Było ono wprowadzeniem do problematyki crime mapping oraz wskazaniem różnorodnych możliwości wykorzystania tej technologii w codziennej pracy policji. Referent zaprezentował własne doświadczenia ze współpracy z organami ścigania oraz podmiotami z sektora prywatnego zajmującymi się bezpieczeństwem w zakresie przestrzennych i czasowych analiz przestępczości, analiz predykcyjnych, profilowania przestrzennego oraz ochrony danych geolokalizacyjnych (geospacial privacy). Crime mapping ukazane zostało jako przykład współdziałania środowiska akademickiego, organów ścigania oraz podmiotów sektora prywatnego, z którego wymierne korzyści wynoszą wszystkie zaangażowane weń podmioty.

Prof. Bo Grönlund z Duńskiej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Dania) omówił mapowanie przestępczości w kontekście planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej oraz wzorców przemieszczania się ludzi, m.in. na przykładzie interwencji w ramach problemowego osiedla migrantów w Kopenhadze. Poruszył również problem wiarygodności oficjalnych danych o przestępczości, a także szans udoskonalenia badań nad strachem przed przestępczością poprzez wykorzystanie map.

Z kolei mł. insp. dr Krzysztof Dymura z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie opowiedział o nowych możliwościach komunikacji społeczeństwa z policją. W celu ułatwienia obywatelom kontaktu z policją wdrażane są coraz nowocześniejsze możliwości wzajemnej wymiany informacji i pozyskiwania danych o istniejących zagrożeniach. Jest wśród nich m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, której dotychczasowe działanie oraz planowany rozwój omówił referent.

Druga sesja plenarna służyła zaprezentowaniu wyników badań prowadzonych z wykorzystaniem miejskiej mapy bezpieczeństwa w Krakowie. Dr Michalina Szafrańska (Uniwersytet Jagielloński) oraz Przemysław Waśniowski (Urząd Miasta Krakowa) pokazali, w jaki sposób różnorodne narzędzia statystyki przestrzennej mogą posłużyć lepszemu poznaniu rozmieszczenia poszczególnych typów przestępstw i wykroczeń w przestrzeni miejskiej. Wyniki analiz: hot spot, przypadków odstających oraz wyłaniających się hot spotów pokazano w odniesieniu do obszaru całego miasta oraz wybranych dzielnic. Następnie zaprezentowano przykład praktycznego wykorzystania crime mapping w celu ustalenia zasadności lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego w ściśle oznaczonym, niewielkim wycinku miejskiej przestrzeni.

Prof. Andrzej Leśniak (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz dr Agnieszka Polończyk (Uniwersytet Pedagogiczny) zaprezentowali porównanie wybranych rezultatów badań ankietowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa z danymi policji o liczbie i rozmieszczeniu przestępstw oraz wykroczeń w Krakowie w roku 2018. Następnie podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim zakresie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców zależy od ogólnej liczby przestępstw oraz wykroczeń w Krakowie.

Jan Bazyli Klakla (Uniwersytet Jagielloński) oraz Ewa Radomska (Uniwersytet Jagielloński) pokazali, w jaki sposób można wykorzystać mapę  do analizy szczegółowych problemów związanych z przestępczością. Opierając się na badaniach przeprowadzonych przez specjalistów od crime mapping za granicą oraz na eksploracyjnej analizie wykonanej w Krakowie, scharakteryzowali relację pomiędzy miejscami dystrybucji alkoholu w mieście oraz rozmieszczeniem przestępstw i wykroczeń. W drugiej części wystąpienia zaprezentowali wyniki analizy gęstości oraz analizy hot spot wykonanych dla poszczególnych kategorii przestępstw przeciwko mieniu.

Bezpośrednio po zakończeniu wystąpień odbyła się ożywiona dyskusja na temat tego, czy i w jakich warunkach miejska mapa bezpieczeństwa może być dobrym narzędziem do komunikacji z mieszkańcami. W panelu dyskusyjnym udział wzięli dr Wojciech Jarczewski (dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów), Ewa Kusińska (Naczelnik Wydziału Centralne Stanowisko Kierowania w Straży Miejskiej m.st. Warszawy) oraz prof. Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki). Dyskusję moderowali prof. Janina Czapska (Uniwersytet Jagielloński) oraz z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Mądrzyk.

Na koniec uczestnicy konferencji mieli okazję wziąć udział w warsztatach dotyczących wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej w wykonywaniu podstawowych analiz z zakresu crime mapping w oparciu o narzędzia dostępne w ramach platformy Esri.

 Cieszymy się, że udało się nam podczas jednej konferencji zgromadzić tak licznie, zarówno przedstawicieli różnych dyscyplin nauki: geografów, kryminologów, specjalistów od analiz przestrzennych, nauk o bezpieczeństwie oraz nauk społecznych, jak i praktyków – reprezentantów służb, instytucji oraz podmiotów prywatnych, które w swej codziennej pracy dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny w miastach. Mamy nadzieję na przyszłe spotkania wokół cyfrowej mapy przestępczości i analiz przestrzennych.

Konferencja naukowa „Technologia w służbie bezpieczeństwu – naukowo i praktycznie o cyfrowej mapie przestępczości” – sprawozdanie

Inne aktualności

21.06.2020

BEZPIECZNE WAKACJE 2020 W PARKU WODNYM

    Każdego roku w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” Gmina Miejska Kraków zapewnia dzieciom i…

17.04.2020

Informacja o wtrzymaniu realizacji Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. "Bezpieczny Kraków"

W związku ze stanem epidemii na terenie kraju oraz wynikającymi z tej sytuacji konsekwencjami finansowymi dla Gminy Miejskiej Kraków, kierując…

Zamknij