Facebook

Czym jest Program?

Zaktualizowany Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” jest kontynuacją programu uchwalonego w 1999 r. pod tą samą nazwą. Zadaniem nowego Programu jest utrzymać wypracowany przez lata poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszystkim sprostać wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw.
Do najważniejszych czynników przemawiających za potrzebą uchwalenia nowego Programu zaliczyć należy:

  • zmiany w prawie odnoszącym się do różnych aspektów zapewniania bezpieczeństwa lokalnego i funkcjonowania służb wykonujących zadania w tym zakresie, które wyrażają się m.in. obowiązkiem uchwalania pewnych programów lub realizacji programów o charakterze wykraczającym poza obszar miejski;
  • nowe zagrożenia, przede wszystkim zamachy terrorystyczne oraz zagrożenia wiążące się z rozwojem Internetu;
  • rosnące możliwości współpracy z międzynarodowymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa oraz tworzenia sieci miast w zakresie rozwijania strategii zapewniania bezpieczeństwa i korzystania z funduszy europejskich;
  • rozwój i kumulowanie wiedzy we wszystkich dziedzinach, które są istotne dla konstruowania i funkcjonowania nowego programu.

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych – nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

„Bezpieczny Kraków” stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne (np. rozwój elektronicznej mapy zagrożeń) i nowoczesne podejście do zagadnień związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście (np. CPTED – zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni). Założenia uaktualnionego Programu zdefiniowano na podstawie diagnozy zagrożeń w mieście, a w toku prac nad aktualizacją przeanalizowano dziesiątki podobnych dokumentów z całej Polski – wszystko po to, aby założenia nowego Programu, poprzez swoją elastyczność i wszechstronność, wyszły naprzeciw potrzebom jego adresatów.

Przygotowanie nowego Programu „Bezpieczny Kraków” wpisuje się w prace, jakie są prowadzone w związku z Uchwałą NR XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” (dalej: SRK 2030). Cele Programu są ściśle związane z celem operacyjnym IV.5 zawartym w SRK 2030 polegającym na osiągnięciu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Krakowie, przy zapewnieniu m.in. współpracy i wspierania działań służb i instytucji zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa lub porządku publicznego w mieście, a także zaangażowania obywateli w działania z zakresu prewencji kryminalnej i edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Więcej informacji na temat Programu „Bezpieczny Kraków” znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=700

Pliki do pobrania:

Przewodnik po Programie "Bezpieczny Kraków"

Pobierz plik (1 MB)

Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018 - 2020 "Bezpieczny Kraków"

Pobierz plik (1 MB)

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej
Zamknij