Facebook

Współpraca z radami dzielnic i NGO

Program poprawy bezpieczeństwa dla m. Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” zakłada zaangażowanie w jego realizację Dzielnic m. Krakowa oraz organizacji pozarządowych (NGO).  Głównymi formami zaangażowania w/w podmiotów w realizację Programu są tzw. „granty dzielnicowe” oraz otwarte konkursy ofert dla NGO na realizację zadań publicznych zawartych w Programie.

Granty dzielnicowe – konkursy na realizację zadań związanych z celami szczegółowymi programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” na obszarach dzielnic miasta Krakowa. Granty dzielnicowe są adresowane do Rad Dzielnic Miasta Krakowa. W ramach grantów finansowane mogą być zadania realizowane w oparciu o otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów sektora prywatnego prowadzących działalność pożytku publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tekst jedn.).

Ogłoszenie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK ws. naboru projektów na realizację zadań publicznych na terenie dzielnic miasta Krakowa w ramach celów szczegółowych Programu „Bezpieczny Kraków” znajdą Państwo poniżej, w sekcji „Pliki do pobrania”.
Ponadto, w sekcji „Pliki do pobrania” znajdą Państwo również regulamin i formularz zgłoszeniowy.

Termin składania wniosków: 12 sierpnia 2019 r., g. 12.00

 

FAQ

Kto może złożyć wniosek?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach „grantów dzielnicowych” są Rady Dzielnic m. Krakowa. W tym celu Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę, w której deklaruje przystąpienie do „grantów dzielnicowych” oraz wyznacza Koordynatora projektu, który zostaje tym samym upoważniony do złożenia wniosku oraz reprezentowania Rady w zakresie proponowanego projektu.

Jakich zadań może dotyczyć wniosek?

Projekty zadań powinny być możliwe do realizacji w formie określonej w § 3 ust. 2 Regulaminu, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tekst jedn.) – poprzez zlecanie ich w trybie otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

Jakie są ograniczenia finansowe?

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Wszystkie koszty, które związane są z realizacją projektu są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację Programu „Bezpieczny Kraków”.

Spotkanie informacyjne:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK zaprasza reprezentantów Rad Dzielnic zainteresowanych partycypacją w „grantach” do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje w zakresie procedury składania wniosków, sposobów i kryteriów ich oceniania, a także etapów wdrażania wybranych do realizacji projektów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca br. (środa) o godz. 16.00 w sali nr 303 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Informacji na temat grantów dzielnicowych oraz otwartych konkursów ofert udziela również Piotr Mączyński, Koordynator ds. współpracy z NGO oraz Radami Dzielnic (piotr.maczynski@bezpieczny.krakow.pl; tel.: +48 728 354 745).

 

Otwarte konkursy ofert dla NGO – konkursy ogłaszane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t.j. z późn. zm.) adresowane do organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora prywatnego prowadzących działalność pożytku. Otwarte konkursy ofert dotyczą udzielenia dotacji (w formie wsparcia) na realizację zadań publicznych przewidzianych w ramach celów szczegółowych Programu „Bezpieczny Kraków”. Zadania te są zawarte w harmonogramie realizacji programu, a także w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Informacje o ogłoszonych konkursach znajdują się w zakładce Konkursy.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie ws. naboru projektów na realizację zadań w ramach Programu „Bezpieczny Kraków”

Pobierz plik (385 KB)

Regulamin - Granty dzielnicowe

Pobierz plik (295 KB)

Formularz zgłoszeniowy - Granty dzielnicowe

Pobierz plik (24 KB)

Prezentacja - Czym są "granty dzielnicowe" ?

Pobierz plik (803 KB)

Ostatnie aktualności

Otwarte konkursy ofert dla NGO

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Obecnie prowadzony jest nabór na realizację czterech…

Znamy laureatów grantów dzielnicowych!

Znamy laureatów grantów dzielnicowych. Komisja konkursowa wyłoniła projekty, które zostaną skierowane do finansowania w ramach tegorocznego naboru: Dzielnica VII –…

Obszary działania

Ratuj

Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

Więcej

Bezpieczna Szkoła

Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach

Więcej

Bezpieczny Ruch Drogowy

Zmniejszenie liczby ofiar wśród niechronionych uczestników ruchu

Więcej

Bezpieczna Przestrzeń

Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie

Więcej

Diagnoza

Kompleksowy system diagnozy bezpieczeństwa mieszkańców

Więcej

O Programie

Program „Bezpieczny Kraków” stanowić ma wartość dodaną w stosunku do istniejących już praktyk i schematów działania instytucji publicznych - nie tylko tych organizacyjnie związanych z miastem. Podmiotami, które mają aktywnie realizować Program są bowiem również lokalne ośrodki akademickie, NGO, eksperci i naukowcy specjalizujący się w powiązanych z tematyką Programu dziedzinach.

Zamknij